Thos. Somerville Co.

1-1/2 3-Way V/Body Bronze

Part #:
420420

MFG #
VB3-BCS-1.5

Brand:
TAC®

1-1/2 3-Way V/Body Bronze